Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klas 4 - 6 w roku szkolnym 2016/17

Kryteria ocenienia z języka angielskiego dla klasy 4-6 na rok 

szkolny 2016/17

Dopuszczający

 • uczeń jest przygotowany do lekcji: nosi podręcznik, ćwiczenia oraz zeszyt

 • uczeń odrabia zadanie domowe

 • uczeń potrafi przeczytać i przetłumaczyć proste zdania z zakresu poznanego na lekcji materiału

Dostateczny

 • j.w.

 • z pomocą nauczyciela potrafi odpowiadać na proste pytania

 • potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o sobie

 • z pomocą nauczyciela jest w stanie wykonać proste ćwiczenia ze słuchu ( zadania zamknięte typu prawda/fałsz, zakreślanie właściwej odpowiedzi)

 • z pomocą nauczyciela jest w stanie wykonać proste ćwiczenia do czytanki ( zadania zamknięte typu prawda/fałsz, zakreślanie właściwej odpowiedzi)

 • rozpoznaje zagadnienia gramatyczne zawarte w podręczniku

Dobry

 • j.w.

 • opanował słownictwo zawarte w podręczniku

 • potrafi opisać obrazek przy pomocy słownictwa poznanego na lekcji

 • uczeń potrafi płynnie przeczytać i przetłumaczyć teksty zawarte w podręczniku

 • samodzielnie wykonuje ćwiczenia ze słuchu, ćwiczenia do czytanek oraz ćwiczenia pisemne

 • uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji

 • uczeń popełnia sporadyczne błędy w wymowie oraz pisowni poznanego słownictwa

Bardzo dobry

 • j.w.

 • uczeń bezbłędnie posługuje się zagadnieniami gramatycznymi z zakresu podręcznika

 • uczeń posługuje się bezbłędną wymową i ortografią poznanych wyrażeń

 • wykazuje bardzo duże zainteresowanie przedmiotem

 • uczeń potrafi samodzielnie zrelacjonować, opowiedzieć poznany na lekcji tekst

Celujący

 • j.w.

  • uczeń może otrzymać ocenę celującą jeśli maksymalnie realizuje materiał
   z zakresu podstawy programowej i w ocenach cząstkowych posiada oceny bardzo dobre i celujące

  • uczeń bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach językowych

 

Prace pisemne uczniów oceniane są zgodnie kryteriami oceniania zawartymi w statucie
ZSO im. S.Żeromskiego.