Kryteria ocen zachowania w klasach I-III rok szkolny 2014/2015

Kryteria ocen zachowania w klasach I-III
rok szkolny 2014/2015

 Zachowanie wspaniałe - ocena W  – otrzymuje ją uczeń, który:

 

a)      zawsze solidnie wypełnia swoje obowiązki szkolne wynikające ze Statutu i Regulaminu Szkoły

b)      reprezentuje szkołę w konkursach szkolnych, pozaszkolnych, zawodach sportowych
i osiąga znaczące wyniki,

c)      osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, często także powyżej,

d)      swoim zachowaniem daje wzór do naśladowania,

e)      punktualnie przychodzi na zajęcia,

f)        szczególnie aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły,

g)      godnie i z szacunkiem zachowuje się podczas uroczystości szkolnych,

h)      prezentuje wysoki poziom kultury osobistej w szkole i poza nią,

i)        dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych osób,

j)        szanuje mienie szkolne, reaguje na przejawy jego niszczenia,

k)      dba o piękno mowy ojczystej,

l)        bardzo sumiennie stosuje się do poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 

Zachowanie bardzo dobre – ocena B -  otrzymuje ją uczeń, który:

 

a)      zawsze wypełnia swoje obowiązki szkolne wynikające ze Statutu i Regulaminu Szkoły,

b)      bierze udział w konkursach szkolnych, pozaszkolnych, zawodach sportowych,

c)      osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,

d)      punktualnie przychodzi na zajęcia

e)      chętnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, środowiska,

f)        umie właściwie zachować się podczas uroczystości szkolnych,

g)      zachowuje się kulturalnie w szkole i poza nią,

h)      swoja postawą i zachowaniem okazuje szacunek innym osobom,

i)        dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych osób,

j)        szanuje mienie szkolne, reaguje na przejawy jego niszczenia,

k)       dba o piękno mowy ojczystej,

l)        sumiennie stosuje się do poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 

 

Zachowanie dobre – ocena D /wyjściowa/ -  otrzymuje ją uczeń, który:

 

a)      zazwyczaj wypełnia swoje obowiązki szkolne wynikające ze Statutu i Regulaminu Szkoły,

b)       sporadycznie bierze udział w konkursach szkolnych, pozaszkolnych, zawodach sportowych,

c)      osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, niekiedy poniżej

d)       zazwyczaj punktualnie przychodzi na zajęcia /4 spóźnienia w semestrze/

e)      biernie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, środowiska,

f)        umie właściwie zachować się podczas uroczystości szkolnych,

g)      zazwyczaj zachowuje się kulturalnie w szkole i poza nią,

h)      zazwyczaj dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych osób,

i)        szanuje mienie szkolne, reaguje na przejawy jego niszczenia,

j)         z reguły dba o piękno mowy ojczystej,

k)      najczęściej stosuje się do poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 

Zachowanie problemowe – ocena P -  otrzymuje ją uczeń, który:

 

a) często nie wypełnia obowiązków szkolnych wynikających ze Statutu i Regulaminu Szkoły,

b) nie bierze udziału w konkursach szkolnych, pozaszkolnych, zawodach sportowych,

c) osiąga wyniki w nauce poniżej swoich możliwości,

d) spóźnia się na zajęcia /powyżej 4 spóźnień w semestrze/

e) ma nieusprawiedliwione dni nauki

f) raczej niechętnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, środowiska,

g) niewłaściwie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych,

h) nie zawsze kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,

i) mało się  stara  dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych osób,

k)  czasami nie dba o mienie szkolne,

l) nie zawsze przestrzega form grzecznościowych,

m) nie zawsze stosuje się do poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 

Zachowanie nieodpowiednie - ocena N  – otrzymuje ją uczeń, który:

a)      nie przestrzega obowiązków szkolnych wynikających ze Statutu i Regulaminu Szkoły,

b)      osiąga wyniki w nauce znacznie poniżej swoich możliwości,

c)      nagminnie  spóźnia się na zajęcia,

d)      ma nieusprawiedliwione dni nauki – powyżej 3

e)      niechętnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, środowiska,

f)        jego zachowanie jest niewłaściwe; nie dąży do poprawy swojego zachowania,

g)      często niewłaściwie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych,

h)      zachowuje się niekulturalnie w szkole i poza nią,

i)        nie dba bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych osób,

j)        nie dba o mienie szkolne,

k)       notorycznie nie przestrzega form grzecznościowych,

l)        nie stosuje się do poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na:

1)       oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

2)       promocję do klasy programowo wyższej

 

W klasach I-III w dzienniku zajęć odnotowuje się informacje o zachowaniu ucznia przy użyciu oznaczeń literowych: (oznaczenia powinny być wyjaśnione w formie legendy)

Rodzice otrzymują pisemną informację o postępach ucznia w formie śródrocznej i rocznej oceny opisowej zachowania.

Roczną ocenę opisową wpisuje się do dziennika i arkusza ocen.


                                                                       klasa 1 -
                                                                       klasa 2 - 
                                                                       klasa 3 -

                                                                                    mgr Sabina Łęgowik