Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw międzylekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 22 w Bielsku-Białej

Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw międzylekcyjnych  w  Szkole Podstawowej nr 22 w Bielsku-Białej

1. Przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest na odpoczynek, bezpieczną zabawę, rozmowy z rówieśnikami, spożywanie posiłku, korzystanie z toalety.

2. Uczniowie bezwzględnie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących oraz innych pracowników szkoły.

3. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu szkoły w czasie przerw, w trakcie oczekiwania na lekcje, zajęcia dodatkowe oraz przebywania w przewiązce jeżeli nie ma nauczyciela.

4. Uczniowie zobowiązani są do przebywania podczas przerwy na tym piętrze SP, na którym znajduje się sala lekcyjna, w której będą odbywały się zajęcia.

4.1. Uczniowie klas 4 - 6, mający lekcję w budynku LO, przerwę poprzedzającą, spędzają na parterze SP, oczekując na nauczyciela.

4.2. Uczniowie klas 7 - 8, mający lekcję w budynku LO, przerwę spędzają przed salą, w której odbywać się będą zajęcia.

5. Zobowiązuje się uczniów, aby tornistry/plecaki ustawiali przy ścianie sali, w której będą odbywać się ich zajęcia.

6. W czasie przerw nie wolno uczniom przebywać w salach lekcyjnych, chyba, że z uczniami w klasie jest nauczyciel.

7. Zobowiązuje się uczniów do zwrócenia szczególnej uwagi podczas przechodzenia przy drzwiach z uwagi na otwieranie się ich na zewnątrz.

8. Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach – spokojnie wchodzą i schodzą zawsze prawą stroną.

9. Czas przerwy uczniowie spędzają w sposób sprzyjający relaksowi i odprężeniu. Dlatego w tym czasie zabrania się w szczególności:

a) biegania po korytarzach i schodach,

b) hałasowania (krzyki, piski, gwizdy),

c) stosowania agresji fizycznej i psychicznej (popychanie, kopanie, bicie, podstawianie nóg, przezywanie, obrażanie, wyzywanie, używania słów i pokazywania gestów potocznie uznawanych za obraźliwe i wulgarne, itp.),

d) organizowania zabaw, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia (gra w gumę, w piłkę, skakanie, kopanie i rzucanie różnych przedmiotów itp.),

e) siadania na schodach , parapetach okiennych, skakania ze schodów, wychylania się przez okna,

f) śmiecenia, niszczenia mienia i sprzętu szkolnego oraz własności innych osób,

g) noszenia przy sobie niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów (noży, nożyczek, szpilek, pinezek, przyborów szkolnych itp.),

h) korzystania z urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku na terenie szkoły (w razie złamania tego punktu regulaminu sprzęt taki zostaje zabrany i przekazany rodzicowi/prawnemu opiekunowi po przybyciu do szkoły),

i) używania telefonów komórkowych.

10. W przypadku gdy na harmonogramie dyżurów widnieje czerwona barwa, wówczas obowiązuje zakaz przebywania w przewiązce.

11. Z toalet korzysta się tylko i wyłącznie w sytuacjach związanych z higieną i potrzebami fizjologicznymi. Należy zachowywać w nich czystość. Nie wolno jeść posiłków, niszczyć armatury, sanitariatów, chlapać wodą i mydłem, niszczyć papieru, uzupełniać zeszytów, odrabiać zadań domowych, przebywać w toalecie płci przeciwnej, przepychać się w drzwiach.

12. Podczas dokonywania zakupów w sklepiku szkolnym należy ustawić się w kolejce. Zakazuje się przepychania, wpychania oraz wypychania innych uczniów.

13. Podczas przerw obiadowych, zgodnie z harmonogramem, schodzą tylko ci uczniowie, którzy korzystają z jadalni. Uczniowie kulturalnie ustawiają się w kolejce w oczekiwaniu na posiłek pod opieką wyznaczonego pracownika szkoły.

14. O problemach, konfliktach, sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, zauważonej dewastacji i obecności osób postronnych uczniowie niezwłocznie informują dyżurującego nauczyciela lub innego pracownika szkoły.

15. W okresie sprzyjających warunków atmosferycznych, podczas wyznaczonych przerw uczniowie spędzają czas na zewnątrz budynku. W trosce o bezpieczeństwo uczniowie przestrzegają następujących zasad:

15.1. przebywają na obiektach sportowych – boisku trawiastym, boisku poliuretanowym, bieżni oraz ciągu komunikacyjnym między bieżnią, a budynkiem szkoły,

15.2. korzystają ze sprzętu sportowego tylko podczas lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych pod nadzorem nauczyciela prowadzącego zajęcia,

15.3. nie wchodzą na ławki, barierki, między roślinność otaczającą teren ZSO.

16. Po dzwonku na lekcję uczniowie zobowiązani są ustawić się w pary przed wyznaczoną salą lekcyjną i oczekiwać w spokoju na nauczyciela.

17. W razie nieobecności nauczyciela, przewodniczący klasy zgłasza to wicedyrektorowi szkoły lub innemu nauczycielowi.